Skip til hoved indholdet
  Hjem Retningslinjer Beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige

Beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige

Retningslinjen har til formål at fastlægge rammerne for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige i Silkeborg Kommune med hjemmel i rammeaftale om det sociale kapitel §3.

Målgruppen for retningslinjen er ansatte i Silkeborg Kommune, der, pga. varigt nedsat erhvervsevne eller sygdom, ikke længere kan bestride hidtidigt job, udefrakommende personer, der ansættes med nedsat arbejdsevne, og ledige, der har vanskeligt ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der findes en række social- og arbejdsmarkedspolitiske jobordninger med varierede støtte- og refusionsmuligheder, som henvender sig til til personer med nedsat erhvervsevne og ledige, f.eks.:

 • Ansættelse med løntilskud
 • Ansættelse i fleksjob
 • Ansættelse i seniorjob
 • Virksomhedspraktik/nyttejobs (ulønnet)
 • Ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger

Ved beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige er der forskellige hensyn, der skal tilgodeses:

 • Silkeborg Kommunes sociale forpligtelse i forhold til såvel ledige som personer med nedsat arbejdsevne
 • Et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og ansatte på særlige vilkår
 • Beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne eller ledige må ikke medføre afskedigelser

Opgaver og ansvar

HovedMED har til opgave at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted.

LokalMED anbefales årligt at drøfte muligheden for, omfanget og antallet af job på særlige vilkår på egen arbejdsplads under hensyntagen til, hvor mange øvrige ansatte, der er tilknyttet arbejdspladsen på særlige vilkår (praktikanter, elever, studerende, frivillige osv.). LokalMED kan formulere en lokal retningslinje for arbejdspladsen med udgangspunkt i rammeaftale om det sociale kapitel.

Lederen skal være opmærksom på, om der er særlige arbejdsfunktioner, der med fordel kan varetages af personer ansat på særlige vilkår.

Lederen skal endvidere:

 • Beskrive hvilke konkrete arbejdsopgaver, den ansatte på særlige vilkår skal varetage, samt hvilken eventuel indsats de øvrige ansatte skal bidrage med
 • Sikre en god modtagelse på arbejdspladsen med et samtidigt hensyn til arbejdspladsens daglige drift. Der skal foreligge en introduktionsplan for den ansatte, der gerne skal inkludere sidemandsoplæring. Opgavetilrettelæggelsen og arbejdstid skal desuden tænkes ind på arbejdspladsen som helhed
 • Afklare behovet for skånehensyn og aftale disse ved ansættelsen, så arbejdspladsen er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til at imødekomme eventuelle skånehensyn
 • Indlede en drøftelse med TR/den faglige organisation for den relevante faggruppe, hvorunder der tages højde for, at lovkravet om merbeskæftigelse og forholdstal mellem ordinært ansatte og ansatte tilknyttet på særlige vilkår er opfyldt
 • Være opmærksom på lokale aftaler samt gældende overenskomster, når det gælder ansatte i fleksjobs effektive arbejdstid.

Kommunikation til arbejdspladsen

Leder, TR og MEDudvalg har et særligt ansvar for at skabe forståelse for, at Silkeborg Kommune er en mangfoldig arbejdsplads med plads til forskellighed. Kommunikationen omkring beskæftigelse af ansatte med nedsat arbejdsevne eller ledige skal være klar, ikke kun mellem leder og den ansatte, men også i forhold til øvrige personale med særligt fokus på kommende samarbejdsflader, så disse også kender til eventuelle relevante skånehensyn i forhold til deres nye kollega.

Evaluering løbende

Lederen skal løbende, i dialog med den ansatte, evaluere tilknytningen til arbejdspladsen og evt. justere arbejdets tilrettelæggelse og opgaver. Dog skal leder være opmærksom på, at når det gælder fleksjob, er det jobcenteret, der definerer arbejdsevne og arbejdsintensitet for en ansat i fleksjob. Ved behov kan TR og/eller Amir deltage ved en opfølgningssamtale.

Silkeborg Kommune

Søvej 1
8600 Silkeborg
Tlf. 8970 1000

Gå til: