Hvis I på arbejdspladsen konstaterer, at der forekommer eller er forekommet krænkende handlinger, har alle pligt til at handle. Det kan dog være forskelligt hvad I skal gøre, alt efter hvilken rolle I har.

Følgende er konkrete handleanvisninger på dette:

Som medarbejder:

·       Bliver du udsat for krænkende handlinger, er det vigtigt, at du hurtigt får den nødvendige hjælp og støtte til at stoppe disse krænkelser.

·       Gå til din nærmeste leder. Du kan også vælge at gå til din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant

·       Hvis du af den ene eller anden grund er afskåret fra at gøre brug af disse kanaler, kan du altid kontakte lederen over din nærmeste leder

·       Du er også altid velkommen til at kontakte Silkeborg Kommunes HR Arbejdsmiljø, der kan yde støtte og vejledning 

 

Som kollega:

·       Bliver du som kollega opmærksom på eller vidne til krænkende handlinger, så er det vigtigt, at du reagerer. Allerbedst er det, hvis du reagerer i situationen og siger fra overfor det der sker. Ved ikke at reagere, legitimerer du de krænkende handlinger og det er med til at forstærke den krænkedes følelser 

·       Hvis ikke det er muligt at handle i situationen, så gå straks til din leder, din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, og fortæl hvad du har overværet.

 

Som Arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant:

·       Hvis du som AMiR eller TR bliver bekendt med, at der foregår krænkende handlinger, så tag det altid alvorligt. Det er ofte en stor overvindelse for medarbejderen at gå til dig og sige det højt. Undgå at forklare eller bagatellisere den oplevelse medarbejderen kommer med.

·       Få sammen med medarbejderen nøgternt og faktuelt beskrevet det hændte.

·       Tilbyd at enten du - eller allerbedst, at I sammen går til leder eller til lederen over (hvis det handler om nærmeste leder)

 

Som leder:

·       Tag det alvorligt, når en medarbejder, der har været udsat for krænkelser vælger at fortælle det, for det er ofte en stor overvindelse for den enkelte at tale om det.

·       Husk at du som leder har handlepligt og skal kunne dokumentere, at du har handlet

·       Få den krænkede medarbejder til at beskrive hvad denne har oplevet - helst så konkret som muligt. Hvad, hvem, hvor, hvornår, hvorhenne?  Få medarbejderens accept til at gå videre med at afdække hændelserne og inddrage relevante parter, så der kan lægges en plan for håndtering af hændelsen

·       Søg evt. sparring ved Organisation og Personale for at sikre en god proces under hele forløbet og den rette sagsbehandling

·       Foretag en afdækning af problematikken som udgangspunkt via 1-1 samtaler med relevante medarbejdere. Inddrag alle parter – herunder eventuelle vidner. Det er vigtigt at foretage en upartisk undersøgelse. Alle involverede skal føle, at deres version af historien bliver hørt og taget alvorligt. Det er vigtigt ikke at drage konklusioner undervejs. Det kan anbefales, at gøre brug af en spørgeguide, så der stilles de samme spørgsmål til alle. Du finder et eksempel på en spørgeguide HER

·       Afklar hvordan og om de involverede parter skal samarbejde imens afdækningen pågår. Der kan både være et opgavemæssigt og fysisk aspekt

·       Drøft i arbejdsmiljøgruppen hvilke tiltag der skal ske på arbejdspladsen både konkret i det aktuelle tilfælde, men også fremadrettet for at forebygge at tilsvarende hændelser kan finde sted  

·       Øvrige medarbejdere skal endvidere informeres om planlagte og trufne foranstaltninger, hvis det giver mening, og altid KUN hvis det er aftalt med den krænkede. Vær opmærksom på at informere på et overordnet niveau.

 

Særligt omkring Trivselsundersøgelsen

Hvis det I jeres Trivselsundersøgelse kommer frem, at én eller flere medarbejdere har angivet at have været udsat for krænkende adfærd, har I stadig pligt til at handle. Også selvom undersøgelsen er anonym, og I ikke som udgangspunkt ved, hvem det er, eller hvad det handler om.

I Silkeborg Kommune er der udarbejdet en intern vejledning til, hvordan I i dette tilfælde skal handle som arbejdsmiljøgruppe. Den finder I HER.