Hvad har vi pligt til som arbejdsplads?

Som leder har du det formelle ansvar for at forebygge og håndtere krænkende handlinger på arbejdspladsen. Men alle ledere og medarbejdere i Silkeborg Kommune har pligt til at handle FØR, UNDER og EFTER i forhold til krænkende adfærd. Det vil sige både på et forebyggende niveau og hvis der opstår konkrete situationer, ligesom ledelse og arbejdsmiljøgruppe skal følge op og skabe læring efter håndteringen.  

I det følgende kan du læse hvem der har pligt til hvad, og hvordan du skal forholde dig som enten leder, arbejdsmiljørepræsentant eller kollega.

 

FØR – Forebyggelse

Krænkende handlinger, kan opstå på alle arbejdspladser, og ledelsen skal udtrykke klare holdninger til dette.  Der eksisterer mange myter, men også holdninger og opfattelser til krænkende adfærd, og hvad krænkende adfærd er. Det er derfor nødvendigt med en grundig information om emnet. Den bedste måde at forebygge på, er ved at kombinere information og dialog på arbejdspladsen.

 

Som leder har du et særligt ansvar for at sikre et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Klare holdninger og konsekvente handlinger signalerer en arbejdspladskultur, hvor konflikter tages op og løses konstruktivt. Det skaber tillid til, at eventuelle problemer tages alvorligt, og bliver løst. Som leder skal du ikke lede efter krænkende handlinger, men du skal tillade, at de kommer frem.  

 

Som leder skal du derfor sammen med dit MEDudvalg som minimum drøfte, og også gerne nedskrive en lokal procedure eller beredskabsplan for, hvorledes I forebygger krænkende adfærd på jeres arbejdsplads.

En lokal drøftelse kunne konkret indeholde forebyggende initiativer som:

·       Fælles og velkendte normer og værdier for den adfærd, som medarbejdere og ledere forventes at udvise samt eksempler på den adfærd, som ikke tolereres.

·       Klare retningslinjer for, hvordan du som medarbejder forholder dig, hvis der forekommer eller opstår mistanke om krænkende handlinger i arbejdet.

·       Klare retningslinjer for ansvarsområder og klare forventninger i forhold til medarbejderne. Det er bl.a. vigtigt i forbindelse med ændringer i arbejdets organisering, fx indførelse af ny teknologi, omstruktureringer, ressourcemangel og tidspres.

·       Uddannelsesmæssige initiativer som sikrer, at ledelsen og eventuelt nogle af medarbejderne har kompetence til at håndtere krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

·       Klare retningslinjer for, hvor man som medarbejder kan få rådgivning i tilfælde af, at man oplever krænkende handlinger. Det er et godt princip, at konflikter bliver taget op og løst på et så lavt niveau som muligt og gennem nærmeste overordnede. Det bør være klart, hvordan de ansatte skal forholde sig, hvis den nærmeste overordnede er en del af problemet. I vil her kunne søge hjælp ved leder ovenover nærmeste leder, eller ved at henvende jer i HR Arbejdsmiljø.

·       Klare retningslinjer for konflikthåndtering, herunder hvordan og hvornår der mægles i konflikter.

·       Tydeliggørelse af de ansættelsesretslige konsekvenser ved krænkende handlinger.

 

Derudover er spørgsmål om krænkende adfærd altid en del af Silkeborg Kommunes Trivselsundersøgelse, som udfyldes anonymt hvert 2. år.