For at sikre en kontinuerlig forebyggelse af krænkende handlinger er det være nødvendigt, at I som arbejdsmiljøgruppe følger op og drager læring af de hændelser, I har håndteret. Det er vigtigt at I analyserer det på et generelt niveau, og at I lader det gå lidt tid før I drøfter det.

I skal altid gennemgå jeres procedurer/beredskabsplan med henblik på at vurdere, om den har været tilstrækkelig, eller om I fremadrettet, har brug at justere på indholdet. Er der brug for at leder og/eller arbejdsmiljøgruppen får et kompetenceløft på området, har der været tilstrækkelig med viden? Har retningslinjerne været tydelige for alle, og har tilgangen været den rigtige?

 

Dokumentation i forhold til krænkende handlinger

I konkrete sager med krænkende adfærd, er det vigtigt at du som leder, eller I som arbejdsmiljøgruppe undervejs og efterfølgende dokumenterer skriftligt, hvad der er blevet gjort.

Alle sagens oplysninger, herunder de faktuelle oplysninger samt konkrete handletiltag, skal beskrives. Det skal også dokumenteres, hvis det IKKE har været muligt at handle på det – eksempelvis hvis henvendelsen er anonym, og forbliver det trods gentagne opfordringer om at give sig tilkende, eller hvis den krænkede ikke ønsker at der følges yderligere op på sagen.

Hvis den konkrete situation er fremkommet i forbindelse med Trivselsundersøgelsen, skal det dokumenteres som en handleplan i SafetyNet. Hvis den krænkende adfærd kommer frem på anden vis – eksempelvis ved direkte henvendelse til leder eller AMiR/TR, skal leder dokumentere i en lukket sag i GO (GetOrganized).

Silkeborg Kommune kan som arbejdsgiver gøres erstatningsansvarlige, hvis vi har undladt at handle i en given situation, eller hvis det ikke kan dokumenteres, at der er gjort noget.

 

Anmeldelse af krænkende handlinger som arbejdsulykker eller erhvervssygdom

Krænkende handlinger kan medføre en arbejdsskade enten i form af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

En enkeltstående (grov) krænkende handling, der har medført psykisk personskade, er en arbejdsulykke. Leder eller arbejdsmiljøgruppe skal anmelde den som en arbejdsulykke, hvis den medfører fravær ud over den dag, hvor den fandt sted. Det gøres via SafetyNet

Konstaterede eller mistænkte erhvervssygdomme skal også anmeldes. I modsætning til arbejdsulykker har arbejdsgiver ikke pligt til eller mulighed for at anmelde en erhvervssygdom. Det har læger og tandlæger

 

Ansættelsesretslige konsekvenser

Uanset om der er tale om krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane kan det have alvorlige ansættelsesmæssige konsekvenser for den leder eller medarbejder der krænker. Afhængig af alvorligheden, kan det udover sanktioneringer i form af advarsel og forflyttelse medføre, at den ansatte afskediges eller bortvises. Det gælder også, selv om der kun er tale om en enkeltstående episode.

Det er en særlig skærpende omstændighed, at krænkelser udøves af en leder mod medarbejder.