Definition på krænkende handlinger, herunder mobning og chikane

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder krænkende handlinger kan forekomme på.  Når der i nedenstående retningslinje skrives krænkende handlinger, er mobning og seksuel chikane indeholdt i dette. Krænkende handlinger er defineret ved at en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for en adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.

Krænkende handlinger kan både være aktive, hvor en eller flere direkte krænker en anden, men en krænkende handling kan også være, at man som leder eller kollega undlader at handle, når man oplever, at andre udsættes for krænkende adfærd.

Krænkende handlinger er således et bredt begreb. Det centrale er personens egen oplevelse af den krænkende adfærd. Det er derfor uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller en decideret hensigt om at krænke.

Hvorvidt de krænkende handlinger indebærer en risiko for psykisk helbredsforringelse afhænger af grovheden, varighed og hyppighed af handlingerne. Der kan være tale om en risiko både ved enkeltstående krænkende handlinger, der har en særlig grovhed, og ved krænkende handlinger, der har en vis varighed og hyppighed samt ved en kombination heraf. Der kan altså godt være tale om krænkende handlinger, som i sig selv ikke er særligt grove, men hvis de står på over længere tid og med en vis hyppighed, kan de udgøre en risiko for den enkelte.

Nedenstående er eksempler på, hvad der kan være krænkende handlinger. Listen er ikke udtømmende.

Handlinger rettet mod arbejdssituationen:

Ens faglige dygtighed bliver nedgjort, man bliver kritiseret, latterliggjort eller nedvurderet for sit arbejde, evt. i andres påhør, nødvendig information tilbageholdes, man fratages ansvars- eller kompetenceområder på et usagligt grundlag m.m.  

 

Handlinger rettet mod personen:

Man bliver nedgjort eller ydmyget i fuld offentlighed foran kolleger eller andre. Det kan fx være med hentydninger om manglende modenhed og kompetence, eller kommentarer rettet mod ens udseende, seksualitet, etnicitet m.fl.

 

Handlinger rettet mod at kontrollere personen (social kontrol):

Man udsættes for negative reaktioner/sanktioner fra kolleger eller ledere, hvis man overtræder bestemte uskrevne interne regler eller normer, fx om ikke at arbejde for hurtigt, for meget eller for lidt.

 

Handlinger, der har til hensigt at isolere en person (social udstødelse):

Man bliver ignoreret, undgået, frosset ude eller udelukket fra det sociale fællesskab på arbejdspladsen. De mest typiske eksempler herpå er, at der ikke bliver sagt godmorgen og at man ikke bliver inviteret med til sociale sammenkomster m.m.

Almindelig udøvelse af ledelse, kollegial feedback o.l. er ikke i sig selv krænkende handlinger.

 

Særligt om mobning

Mobning er også en krænkende handling.

”Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem” [AT-vejledning D 4.3.1].

Helt overordnet kan mobning inddeles i 2 former; konfliktmobning og rovmobning. Du kan læse mere, om de forskellige former for mobning HER

 

Særligt om seksuel chikane

Der er tale om sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.  [Ligestillingsloven § 2 a].  Eksempler på dette kan være:

-      Uønskede berøringer

-      Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem

-      Sjofle vittigheder og kommentarer

-      Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner

-      Visning af pornografisk materiale