Silkeborg Kommune accepterer ikke at medarbejdere bliver udsat for vold, trusler om vold og anden krænkende adfærd i arbejdet. Vi arbejder systematisk med forebyggelse for at forhindre at vold opstår.

Alle hændelser – uanset karakter - skal altid anmeldes som arbejdsulykke eller registreres som mindre vold og trusler i SafetyNet. Ledelsen skal i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant og øvrige medarbejdere arbejde for at hændelsen ikke gentager sig.

Vold i forbindelse med arbejde er en arbejdsskade
Hvis en medarbejder bliver udsat for vold i forbindelse med sit arbejde vil det som udgangspunkt blive betragtet som en arbejdsskade. Arbejdsskadesikringsloven stiller ikke krav om, at volden skal være sket ved en overtrædelse af straffeloven eller være udøvet med forsæt. Det har derfor ikke betydning, hvem der udøver volden – heller ikke om skadesvolder er under den kriminelle lavalder. Det afgørende er om volden sker under udførelsen af arbejdet, eller at volden skyldes de forhold arbejdet foregår under.

Det er ikke en betingelse i Arbejdsskadesikringsloven at forholdet er anmeldt til politiet for at kunne opnå erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven.

Erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan udløses ved:

-      tab af erhvervsevne

-      godtgørelse for varigt mén

-      betaling af udgifter til sygebehandling

-      optræning og hjælpemidler m.m.

-      ydelser ved dødsfald

Offererstatningsloven - erstatning til ofre for forbrydelser
Offererstatningsloven er en generel ordning for erstatning til ofre for forbrydelser.

For at søge offererstatning, skal der være tale om en overtrædelse af straffeloven.

Erstatning efter denne lov er betinget af, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet inden 72 timer. Denne betingelse kan dog fraviges, hvis forholdene taler for det (se under dispensation fra kravet om politianmeldelse grundet pædagogiske eller behandlingsmæssige årsager).

  • Man kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes.
  • Man kan også få erstatning, selv om gerningsmanden ikke kan straffes, fordi gerningsmanden er under 15 år eller utilregnelig (fx sindssyg).

Skader opstået inden for pleje-, behandlings- og undervisningssektoren, hvor der alene er tale om f.eks. mindre slag, riv og krads eller almindelig modstand i forbindelse med en fastholdelsessituation, vil normalt ikke udgøre en strafbar handling, som kan medføre dækning efter offererstatningsloven.

Erstatning efter offererstatningsloven ydes som supplement til den erstatning, der ydes efter arbejdsskadelovgivningen.
Det drejer sig typisk om:

  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Erstatning for tøj og andre personlige ejendele
  • Godtgørelse for tort og anden krænkelse

Erstatning efter offererstatningsloven