Røgfri arbejdstid

Silkeborg Kommune har røgfri arbejdstid, og det er derfor ikke tilladt for de ansatte, at ryge i arbejdstiden.
Der er også røgfrit i alle kommunens institutioner, bygninger, materiel, transportmidler og på og omkring Silkeborg Kommunes matrikler og bygninger.

Ja, jf. Lov om røgfri miljøer må der på børneinstitutioner og skoler, der varetager børn på 0-18 år, ikke ryges indendørs og på matriklen hele døgnet.
Dette gælder også arrangementer hvor forældre deltager, fx fester, arbejdsdage og lignende.

Politikere, borgere, gæster og pårørende er som udgangspunkt ikke omfattet af røgfri arbejdstid.
Der er naturligvis en forventning om, at politikere, borgere og andre med ekstern tilknytning respekterer røgfri arbejdstid.
Der må ikke ryges indendørs i kommunens bygninger og i kommunens biler mv.

Ja, alle skal overholde rygepolitikken, når de er i et arbejdslignende forhold ved Silkeborg Kommune, eller når man som ekstern håndværker varetager en opgave for kommunen.

Arbejdstid defineres som tidsrummet fra du møder på arbejde til du går hjem.
Der gælder særlige regler for Dagplejen.

Som medarbejder er du ikke forpligtet til at gøre noget, hvis du ser en eller flere bryde rygeforbuddet. Det er ledelsen, der har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Vi har tillid til, at de ansatte overholder de fælles regler, der gælder på arbejdspladsen.

Det vil altid være en konkret, individuel vurdering, hvordan en overtrædelse af røgfri arbejdstid sanktioneres.
En overtrædelse af røgfri arbejdstid kan sanktioneres efter de almindelige ansættelsesretlige regler, som ex. samtale, påtale, advarsel og i yderste konsekvens, i gentagelsestilfælde, i form af afsked.

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for, at rygepolitikken bliver overholdt. Vi har tillid til, at alle ansatte overholder rygereglerne, der gælder på arbejdspladsen.

Al tobaksrygning samt e-cigaretter.

Der må ikke ryges i kommunens-/arbejdspladsens biler, heller ikke uden for arbejdstiden.

Nej, det får ikke konsekvenser for dig.
Du skal i samarbejde med din leder/ AMIR vurdere hvordan I kan reducere din udsættelse for passiv rygning.

Nej, det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden.

Ja, det må du. Når første tjeneste er afsluttet, er perioden indtil det tidspunkt, du møder inde på anden tjeneste, privat tid, hvor du kan gøre, hvad du vil. Vær opmærksom på at du ikke må bære uniform.
Det er ikke muligt for en leder at indbygge delt tjeneste i arbejdstiden, med det formål at give en medarbejder mulighed for at ryge mellem tjenesterne.

Nej.

Silkeborg Kommune kan i borgerens eget hjem ikke garantere dig en røgfri arbejdsplads. Ledelsen skal dog, i et samarbejde med borgeren, aftale hvordan risikoen for passiv rygning begrænses mest muligt. Lederen kan pålægge borgeren ikke at ryge i det tidsrum, hvor du arbejder i boligen, ligesom borgeren skal sikre tilstrækkelig udluftning. Når det ikke er muligt at samarbejde med borgeren om ovenstående, skal ledelsen vurdere muligheden for en teknisk løsning, fx luftrenser. Link til bekendtgørelse om røgfri miljøer: https://amid.dk/regler/love-og-eu-forordninger/roegfri-miljoeer-512/

Nej, et dagplejehjem er helt røgfrit. Det gælder indendørs hele døgnet og udendørs på de områder hvor børnene opholder sig og færdes i dagplejens åbningstid. Dette gælder også for dagplejerens familie og gæster.

Vi opfordrer til, at du ikke ryger, når du arbejder hjemme.
Der gælder særlige regler for Dagplejen.

Du må kun ryge uden for det, der anses for at være din almindelige arbejdstid. Det forventes, at du forlader matriklen, hvor kolonien/lejrskolen afholdes, samt at du som rollemodel gør, hvad du kan, for ikke at sende et signal om rygning.

Ja, sygdom, afspadsering og ferie er ikke omfattet af røgfri arbejdstid.

Nej, det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Dette gælder også, når du er til møde ude i byen, eller når du transporterer dig mellem to borgere eller to arbejdspladser.

Nej, reglerne er de samme. Du må ikke ryge, når du repræsenterer Silkeborg Kommune. Du skal være opmærksom på at du er rollemodel.

Nej, du må ikke ryge på kommunens matrikler eller omkring kommunens bygninger, heller ikke i selvbetalte pauser. Rygepolitikkens øvrige regler skal overholdes.

Nej, en personaledag/-møder vil være lønnet, derfor gælder røgfri arbejdstid.

Uden for din arbejdstid bestemmer du selv om du vil ryge, så længe rygningen ikke foregår i kommunens bygninger, på kommunens matrikel eller du er i arbejdsuniform.

Uden for din arbejdstid bestemmer du selv, om du vil ryge, så længe rygningen ikke foregår i kommunens bygninger, på kommunens matrikler eller du er i arbejdsuniform.

Alle ansatte i Silkeborg Kommune

Det er ikke tilladt at afspadsere eller tilrettelægge din fleksible arbejdstid med det ene formål at ryge.
Hvis du afspadserer eller har fleksfri i øvrigt, har du ret til at ryge, men Silkeborg Kommunes rygepolitik skal naturligvis overholdes.

Du må ikke ryge i arbejdsgiverbetalte pauser.
I selvbetalte pauser må du ryge, men du skal være opmærksom på, at du repræsenterer Silkeborg Kommune.
Hvis du bærer uniform eller arbejdstøj fra Silkeborg Kommune, skal du derfor enten skifte tøj eller dække uniformen til, lige som øvrige regler i rygepolitikken skal overholdes.

Nej, hverken i selvbetalte pauser eller uden for arbejdstiden.
Du skal derfor enten skifte tøj eller dække uniformen til.

Ja det kan du.
Silkeborg Kommune tilbyder rygestopkurser i samarbejde med Sundhedshuset.